Doživotná záruka na bicykle Cannondale

O značke / Doživotná záruka na bicykle Cannondale

Znovuzaslanie kódu predĺženej záruky

Možnosť zaslania kódu záruky je možná len na e-mail na ktorý bola záruka registrovaná. Ak máte viac kódov na jeden e-mail, budú Vám zaslané všetky.


Kde nájdete sériové číslo?

Registrácia doživotnej záruky

Zaregistrovaním svojho bicykla rozšírite štandardnú záruku na výrobné chyby materiálu rámu bicykla a jeho spracovania na záruku doživotnú. Bližšie informácie nájdete nižšie na tejto stránke.

Osobné údaje

Informácie o produkte


Prehlásenie o spracovaní osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení.

Registráciou koncový zákazník vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platných zákonov v automatizovane vedenej databáze spoločnosti ASPIRE SPORTS, s. r. o. Česká republika, ako správcom, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzatvorí zmluvu, a to pre marketingové účely, najmä zasielanie obchodných oznámení a tiež pre komunikáciu elektronickými prostriedkami. Ako právny podklad slúži najmä zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje koncový zákazník dobrovoľne na neobmedzenú dobu a môže ho kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať. Iným subjektom nebudú osobné údaje koncového zákazníka sprístupnené. Koncový zákazník má tieto práva: ak zistí, alebo sa bude domnievať, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie týchto osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude táto žiadosť uznaná za oprávnenú, správca alebo spracovateľ odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie správca alebo spracovateľ tejto žiadosti, má koncový zákazník právo obrátiť sa na príslušný úrad na ochranu osobných údajov.

Koncový zákazník týmto výslovne prehlasuje, že súhlasí so zasielaním obchodných oznámení. Koncový zákazník si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môže kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie adresovanou do sídla spoločnosti ASPIRE SPORTS, s. r. o.


Doživotná záruka na bicykle Cannondale

Výrobca bicyklov Cannondale poskytuje na svoje produkty doživotnú záruku na rám. Toto rozšírenie záruky platí len pre prvého majiteľa tohto bicykla a pre bicykle zakúpený od autorizovaného maloobchodného predajcu bicyklov Cannondale. Podmienkou je zakúpenie bicykla u maloobchodného predajcu na Slovensku a registrácia jeho majiteľa na internetových stránkach www.cannondalebikes.sk.

ČO JE PREDEMTOM DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY

Doživotná záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a jeho spracovanie rámu bicykla, vidlice Lefty a klik Hollowgram. Toto rozšírenie záruky sa nevzťahuje na povrchovú úpravu rámu a príslušenstva. U Lefty sa záruka nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebovaniu. 

Doživotná záruka neznamená, že rám alebo bicykel sú nezničiteľné a budú existovať večne. Odpružené vidlice a ostatné komponenty vyrobené iným výrobcom než Cannondale nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale majú záruku uvedenú ich výrobcom.

PODMIENKY DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY:

Záruka sa vzťahuje len na bicykle zakúpené u maloobchodného predajcu v Slovenskej republike a len pre pôvodného majiteľa bicykla Cannondale po registrácii na stránkach www.cannondalebikes.sk. Toto rozšírenie záruky nie je možné previesť na kohokoľvek iného.

Pri každej záručnej reklamácii musí byť bicykel doručený autorizovanému maloobchodnému predajcovi, kde bol reklamovaný bicykel zakúpený. Bicykel musí byť dodaný zložený s originálnym dokladom o nákupe (doklad o nákupe si uschovajte na bezpečnom mieste!) a unikátnym kódom celoživotnej záruky získanom pri on-line registrácii bicykla.

Táto doživotná záruka sa vzťahuje len na zakúpené a kompletne zostavené bicykle vrátane nastavených podmienok autorizovaného maloobchodného predajcu značky Cannondale.

Táto doživotná záruka sa nevzťahuje na bicykle vystavené hrubému zaobchádzaniu, zanedbávaniu, nesprávnej oprave, nesprávnej údržbe, zmene, úprave, nehode alebo inému nezvyklému, neprimeranému či nesprávnemu používaniu.

Poškodenia vyplývajúce z bežného opotrebenia, , vrátane následkov únavy materiálu, nie sú kryté touto zárukou. Poškodenie vzniknuté únavou materiálu je príznakom, že rám je opotrebený bežným používaním. Je to druh bežného opotrebenia a je na zodpovednosti majiteľa bicykla, aby ho pravidelne kontroloval.

Poškodenia vyplývajúce z nevhodného zostavenia bicykla či údržby, alebo z inštalácie dielov a príslušenstva nekompatibilného s konkrétnym bicyklom Cannondale, nie sú kryté touto zárukou.

Všetky poplatky za úkony spojené so záručným servisom, sú na zodpovednosti majiteľa bicykla..

OPRAVA PRI UPLATNENÍ DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY

Počas trvania tejto doživotnej záruky, Cannondale poškodený rám či jeho časť opraví, alebo ho podľa možností nahradí za ten istý či najviac podobný a porovnateľný rám či jeho časť dostupný v čase uplatnenia záručnej opravy. Všetky náklady na sprevádzkovanie bicykla z dôvodu odlišností nového rámuhradí majiteľ bicykla. Predmetom záruky je len rám, prácu servisu spojenú s prestavbou či vylepšením bicykla kvôli novšiemu rámu plne hradí majiteľa bicykla. Na opravený či vymenený rám či jeho časť platí už len záruka daná zákonom.

Prosím dôkladne si uschovajte dokumenty, ktoré sú dodané s vaším bicyklom!


 

Znovuzaslanie kódu predĺženej záruky

Možnosť zaslania kódu záruky je možná len na e-mail na ktorý bola záruka registrovaná. Ak máte viac kódov na jeden e-mail, budú Vám zaslané všetky.

Cannondale - Logo
[X]

Přihlašte se k odběru novinek!

Získejte přehled o novinkách a akcích značky Cannondale.